Általános szerződési feltéletek

Ezt majd élesben javítsuk ki pls.

I. ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
A jelen Általános Szerzõdési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) akár nagy kezdõbetûvel, akár anélkül használt egyes fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak. Szolgáltató: a Fõvárosi Törvényszék Cégbíróságánál 01-09-696382 cégjegyzékszámon nyilvántartott Wolters Kluwer Kft. (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 21–35.).

Elõfizetõ: az a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezet, akit a Szolgáltató bármely Jogi Adatbázisának jogosult használójaként – egyszeri vásárlás, elõfizetés vagy bármely más érvényes jogcím alapján – a Szolgáltató az Elõfizetõ által megadott adatokkal az adatok megadását követõ legfeljebb 2 munkanapon belül nyilvántartásba vesz, és ez alapján nyilvántart. Elõfizetõ az is, aki nem szerepel ugyan a Szolgáltató nyilvántartásában, de bármely érvényes jogcím alapján használati jogosultsággal rendelkezik, feltéve, hogy a nyilvántartás hiányáról való tudomásszerzését követõ 15 napon belül használati jogosultságának igazolásával egyidejûleg a Szolgáltatónál kezdeményezte adatai nyilvántartásba vételét. Elõfizetõi Szerzõdés: az Elõfizetõ által az aláírásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával aláírt, bármely Jogi Adatbázis használati jogosultsá- gának szolgáltatására, illetve a Jogi Adatbázisokkal kapcsolatos valamely egyéb szolgáltatás nyújtására létrejött szerzõdés. Ennek hiányában az Elõfizetõ részérõl bármely írásos formában valamely Jogi Adatbázis használatára, illetõleg a Jogi Adatbázisokkal kapcsolatos valamely szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyértelmû akaratnyilvánításnak a Szolgáltatóhoz történõ elküldése, és ennek nyomán a Szolgáltató által a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges cselekmények elvégzése, valamint az elsõ elõfizetési idõszakra vonatkozó számla elküldése. Elõfizetés, illetve elõfizetési idõszak: az Elõfizetõi Szerzõdés azon idõszaka, amelyre a díjfizetés elõre, számla ellenében megtörtént. Regisztrációs kód: az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisok használatához szükséges, számokból és betûkbõl álló, számítástechnikai eszközzel véletlenszerûen generált karaktersorozat, melyet a Szolgáltató az Elõfizetõnek elektronikusan biztosít. A regisztrációs kód határozza meg, hogy az Elõfizetõ az Elõfizetõi Szerzõdés alapján mennyi Kliens gépen és konkurens számmal használhatja az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisokat, valamint azt, hogy azon belül, mely Jogi Adatbázis tartalmá- hoz és programfunkciókhoz férhet hozzá, illetõleg mennyi potenciális és ezen belül hány egyidejû hozzáférési jogosultsága van. Regisztrációs kód a fen ti módon generált azon karaktersorozat (licenckód) is, amelyet a Szolgáltató az offline platformon szolgáltatott Jogi Adatbázis elsõ használatba vételekor bocsát az Elõfizetõ rendelkezésére, és amely meghatározza az Elõfizetõ használati jogosultságának terjedelmét. Adminisztrátor: aki a regisztrációs kóddal legelõször bejelentkezik. Regisztrált felhasználó: az a személy, akinek az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisok rendszerben az Adminisztrátor jogosultságot ad annak használatához. Jogi Adatbázisok: • Online platform: kizárólag az Interneten keresztül, meghatározott típusú web böngészõ segítségével, online módon elérhetõ és használható, a jogszabá- lyokra és a joggyakorlatra kiterjedõ jogi információkat tartalmazó, folyamatosan és rendszeresen frissülõ digitális adatbázis és a hozzátartozó szá- mítástechnikai program, illetve a munkafolyamatokat támogató alkalmazások, amelyek elérhetõ- ségét a Szolgáltató saját üzemeltetésû szerverén biztosítja. • Offline platform: a Szolgáltató által offline elektronikus adathordozón forgalmazott, a jogszabályokra és a joggyakorlatra kiterjedõ jogi információkat tartalmazó, az Elõfizetõi Szerzõdésben vagy a Szoláltató weblapján meghatározott módon (online vagy offline) és gyakorisággal frissülõ digitális adatbázis és a hozzá tartozó számítástechnikai program, illetõleg a munkafolyamatokat támogató alkalmazások. • Technológiailag egyes Jogi Adatbázisok csak a Szolgáltató Jogtár számítástechnikai programjával együtt, mások ettõl függetlenül, önállóan is elérhetõk és használhatók. Az önálló és a nem önálló Jogi Adatbázisok felsorolását a Szolgáltató weblapja tartalmazza. Kliensszerver alkalmazás: olyan számítógépes alkalmazás, amely az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisokat értelmezi és közvetíti az Elõfizetõ számítógépének web böngészõjébe, egyben folyamatosan ellenõrzi is a használati jogosultság terjedelmét. Kliens: az Elõfizetõ olyan számítógépe, amelyen MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila Firefox vagy a Szolgáltató weblapján megjelölt más támogatott, az adott böngészõ legfrissebb stabil verziójá- ra frissített web böngészõ fut, JavaScript alkalmazás engedélyezése mellett. Konkurens (egyidejû) felhasználók: azon használati jogosultsággal rendelkezõ személyek, akik az Elõfizetõnek az Elõfizetõi Szerzõdés keretei között kiadott engedélyével ugyanazon idõpontban (párhuzamosan) használják a Jogi Adatbázisokat. Potenciális (lehetséges) felhasználók: azon használati jogosultsággal rendelkezõ személyek, akiknek az Elõfizetõ a Jogi Adatbázisok használatát az Elõfizetõi Szerzõdés keretei között engedélyezte. Aktuális adathordozó: a legfrissebb (aktuális) Jogi Adatbázist tartalmazó offline adathordozó (CD vagy DVD-lemez) az írásbeli megrendelés Szolgáltatónál történõ nyilvántartásba vétele alapján. II. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS TÁRGYA, MÛKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK 1. Az Elõfizetõ által kiválasztott Jogi Adatbázisok használati jogosultsága, amelyet a Szolgáltató az Elõfizetõi Szerzõdésben meghatározott számú hozzáféréssel és ideig biztosít az Elõfizetõ részére az Elõfizetõi Szerzõdés és a jelen ÁSZF rendelkezései szerint. 2. A Szolgáltató az Elõfizetõnek a Jogi Adatbázisok használatát minimálisan féléves idõtartamra szóló elõfizetés esetén biztosítja. 3. A Jogi Adatbázisok használatához szükséges hardver és szoftver konfigurációt az Elõfizetõnek kell biztosítania. Az online platformon szolgáltatott Jogi Adatbázisok esetén a Kliensszerver alkalmazás a Jogi Adatbázis felületet Kliens oldali JavaScript szabvány aktív alkalmazásával és dinamikus HTML generálással közvetíti az Elõfizetõ szá- mítógépének web böngészõjébe, ezért Kliens oldali mûködési követelmény, hogy a Kliens web böngészõjében a JavaScript értelmezõt nem szabad kikapcsolni. A Jogi Adatbázisok optimális mûködéséhez minimálisan szükséges konfigurá- ció leírását és az esetleges további mûködési kö- vetelményeket a Szolgáltató weblapja, illetõleg az offline szolgáltatás esetén az adathordozó borítója és a Jogi Adatbázis leírása is tartalmazza. 4. Az online platformon nyújtott szolgáltatások igénybe vételét a Szolgáltató azonos felhasználói névvel egyidejûleg csak egy végpontról engedélyezi. 5. Az online platformról elérhetõ Jogi Adatbázisok használatát a Szolgáltató – a weblapján közzétett további információk szerint – ugyanazon Elõfizetõ részére egy hozzáférést adó vagy két hozzáférést adó Regisztrációs kód kiadásával biztosítja, melyekhez az elõfizetõi díjtól és az Elõfizetõi Szerzõdés szerinti konstrukciótól függõen további pluszhozzáférések igényelhetõk. E hozzáféréseket a jelen ÁSZF I. Értelmezõ rendelkezések fejezeté- ben az online platformra vonatkozó Regisztrációs kód fogalmi meghatározásával összhangban kell értelmezni. III. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS HATÁLYA 1. Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége – a Felek eltérõ írásbeli megállapodásának hiányában – az Elõfizetõi Szerzõdés létrejöttét, illetõleg ennek hiányában az Elõfizetõnek a Jogi Adatbázisok használatára irányuló írásbeli akaratnyilvánításá- nak alapján végrehajtott regisztráció Szolgáltató által történõ nyilvántartásba vétele napját követõ elsõ munkanapon történik. 2. Az elõfizetõi Szerzõdés – a Felek eltérõ megállapodásának hiányában – határozatlan idõtartamra jön létre azzal, hogy a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az elõfizetési idõszak lejártáig, illetõleg ezt követõen legfeljebb a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti idõtartamra áll fenn. 3. A Szolgáltató az elõfizetési idõszak lejártát megelõzõen, legkésõbb a lejárat napját megelõzõ naptári hónapban a következõ elõfizetési idõszakra vonatkozóan díjbekérõt vagy számlát postáz az Elõfizetõnek. A díjbekérõ vagy számla kézhezvételét követõen az Elõfizetõ az alábbi lehetõségek közül választhat: a) A díjbekérõn, illetve a számlán lévõ összeget az abban megjelölt határidõn belül megfizeti a Szolgáltatónak. Ebben az esetben a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége változatlan tartalommal a következõ elõfizetési idõszakra automatikusan beáll. b) Legkésõbb a folyamatban lévõ elõfizetési idõ- szak lejártát megelõzõ 15. nap végéig a Szolgáltatónál, illetõleg annak ügyfélszolgálatán írásban kezdeményezi az Elõfizetõi Szerzõdés módosításában legkésõbb a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak lejártát követõ 15. nap végéig megállapodnak, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége – attól függõen, hogy melyik következik be késõbb – a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak lejártát követõ elsõ munkanaptól vagy a módosításra vonatkozó megállapodás létrejöttét követõ elsõ munkanaptól az újabb elõfizetési idõszakra a módosítás szerinti tartalommal automatikusan beáll. c) Legkésõbb a folyamatban lévõ elõfizetési idõ- szak lejártát megelõzõ 15. nap végéig a Szolgáltatóval írásban közli, hogy az Elõfizetõi Szerzõdést az elõfizetési idõszak lejártát követõ idõszakra nem kívánja fenntartani (felmondás). Ilyen közlés esetén az Elõfizetõi Szerzõdés, illetve a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsé- ge a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak lejártával automatikusan megszûnik. 4. Amennyiben az Elõfizetõ a fenti 3. pont szerinti választási lehetõségének egyikével sem él, vagy az Elõfizetõi Szerzõdés módosítása tekintetében a Felek a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak lejártát követõ 15. nap végéig megállapodni nem tudnak, a Szolgáltató – saját választása szerint – jogosult a szolgáltatást legkorábban a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak lejártát követõ nappal leállítani, vagy az Elõfizetõi Szerzõdést legkorábban a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak lejártát követõ napra azonnali hatállyal felmondani. A Szolgáltató e döntésérõl az Elõfizetõt írásban haladéktalanul tájékoztatja. 5. Amennyiben az Elõfizetõ a szolgáltatás leállításá- ról szóló értesítés vételét követõ 8 naptári napon belül sem fizeti meg a következõ elõfizetési idõ- szakra vonatkozó díjat, továbbá amennyiben ugyanezen idõtartamokon belül az Elõfizetõi Szerzõdés módosítására vonatkozó megállapodás nem jön létre és az ennek megfelelõ díj megfizetése nem történik meg, az Elõfizetõi Szerzõdés és ezzel együtt a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége a szolgáltatás leállításáról szóló értesítés vételét követõ 8. naptári nap végén automatikusan megszûnik. 6. Az Elõfizetõi Szerzõdésnek a fenti 4–5. pontokban foglaltak szerinti megszûnése esetén a Szolgáltató az elõfizetési idõszak lejártát követõen ténylegesen nyújtott szolgáltatás ellenértékét a következõ elõfizetési idõszakra vonatkozó díjbekérõn, illetõ- leg a számlában megjelölt díjtétel alkalmazásával jogosult leszámlázni, az Elõfizetõ pedig köteles azt megfizetni. IV. DÍJ ÉS DÍJFIZETÉS 1. A Jogi Adatbázisok használatáért, illetve a Jogi Adatbázisokkal kapcsolatos egyéb szolgáltatásért fizetendõ díjat – ideértve a hálózati kiegészítés és az offline platformon nyújtott szolgáltatás eseté- ben a frissítések díját is – a Szolgáltató által kiadott aktuális árajánlat tartalmazza, melynek alapján az Elõfizetõ díjfizetésre köteles a Szolgáltató által kiállított és postai úton megküldött számla ellenében. A valamely elõfizetési idõszak lejártát megelõzõen a következõ elõfizetési idõszakra ki – küldött díjbekérõ, illetve számla alapja az Elõfizetõi Szerzõdés szerinti szolgáltatásnak a Szolgáltató weboldalán aktuálisan közzétett ár. Amennyiben az Elõfizetõ a Szolgáltató weboldalán is kihirdetett Hûségprogram résztvevõje, a Szolgáltató az Elõfizetõt megilletõ hûségkedvezményt a díjbeké- rõ, illetve a számla végösszegébõl automatikusan levonja. A Szolgáltató aktuális árajánlatai, valamint a mindenkor hatályos árak a Szolgáltató weboldalán érhetõk el. 2. Az Elõfizetõ az elõfizetési idõszak teljes tartamára esõ díjat elõre, egy összegben köteles a Szolgáltatónak megfizetni. 3. Amennyiben az Elõfizetõ a számlában szereplõ díjat az ott jelzett fizetési határidõ lejáratát követõ 15 napon belül nem egyenlíti ki, a Szolgáltató írásban szólítja fel a teljesítésre. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a Szolgáltató jogosult az Elõfizetõt a szolgáltatásból azonnali hatállyal kizárni, illetõleg a már létrejött Elõfizetõi Szerzõ- dést azonnali hatállyal felmondani. Az Elõfizetõnek a szolgáltatásból a jelen pont rendelkezései szerinti kizárása, illetve az Elõfizetõi Szerzõdés jelen pont szerinti felmondása nem érinti az Elõfizetõ azon kötelezettségét, hogy a részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás ellenértékét a számla szerinti díjtétel alkalmazásával megfizesse. 4. A szolgáltatás díjának megfizetésére minden esetben az Elõfizetõ köteles, függetlenül attól, hogy az Elõfizetõ és/vagy az Adminisztrátor a Jogi Adatbázisok tényleges használatára kinek adott engedélyt. 5. A Szolgáltató számlája tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvény szerint számítandó általános forgalmi adó összegét is. Egyebekben a számla kiállítására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései – ideértve az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvénynek a Felek közötti elszámolására a szolgáltatás jellegéhez kapcsolódó különös szabályait is – az irányadók. V. AZ ELÕFIZETÕI SZERZÕDÉS MEGSZÛNÉSE 1. Az Elõfizetõi Szerzõdés megszûnik: a) határozott idõtartamra létrejött Elõfizetõi Szer – zõdés esetén a határozott idõtartam lejártával; b) bármely félnek kizárólag a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak utolsó napjára szóló, legalább 15 naptári nap felmondási idõ alkalmazá- sával közölt rendes felmondásával; c) az Elõfizetõi Szerzõdésben, illetve a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseiben meghatározott esetekben és módon; d) a Szolgáltató jogutód nélküli megszûnésével? e) jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet (üzleti/intézményi) Elõfizetõ jogutód nélküli megszûnésével? f) a természetes személy Elõfizetõ halálával? g) a felek közös megegyezésével. 2. Az Elõfizetõi Szerzõdés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Rendes felmondás esetén a felmondási idõ kezdõnapja a felmondás közlését követõ nap. A rendes felmondásnak legkésõbb a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak lejárta elõtti 16. nap végéig meg kell érkeznie a másik félhez. 3. Az Elõfizetõi Szerzõdésben, illetve a jelen ÁSZFben meghatározott eseteken túlmenõen a Felek bármelyike jogosult azonnali hatállyal egyoldalú- an felmondani az Elõfizetõi Szerzõdést, ha a másik Fél a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket sú- lyosan megszegi. Súlyos szerzõdésszegésnek mi – nõsül különösen az Elõfizetõ részérõl a díjfizetés elmulasztása, valamint a jelen ÁSZF IX. fejezeté- ben lévõ rendelkezések bármely megsértése, a Szolgáltató részérõl pedig a szolgáltatás jogos indok nélküli megtagadása. 4. Az Elõfizetõi Szerzõdés bármely okból történõ megszûnését követõen, az Elõfizetõ az újabb szolgáltatásra vonatkozó igényét csak az új szerzõ- désre vonatkozó feltételekkel érvényesíthe tõ adathordozó megjelenéséig, illetõleg az online frissítésig állnak fenn. 9. A Szolgáltató kizárja a felelõsségét minden olyan kárért, mely az offline adathordozó nem szakszerû vagy nem jogszerû felhasználásából ered. 10. Hálózati kiegészítés: a Szolgáltató az Elõfizetõ megrendelése esetén biztosítja, hogy a Jogi Adatbázist hálózati kiegészítõ szoftver segítségével az Elõfizetõ saját hálózatában többen is használhassák az alábbi feltételek szerint: a) A hálózati kiegészítés – a megrendelés szerint – felhasználó számtól függõ vagy felhasználó számtól független, több egyidejû használatot biztosíthat. A Szolgáltató a hálózati kiegészítõ szoftvert elektronikus úton külön szolgáltatja. b) A Szolgáltató a hálózati kiegészítés használatát csak abban a mennyiségben és idõtartamra engedélyezi, amelyre az Elõfizetõ azt elõfizette. c) Lokális hálózatban történõ használat esetén a Szolgáltató a Jogi Adatbázis használatát az Elõ- fizetõnek egy szerverre telepítve, egy hálózaton és egy telephelyen (egy épületcsoporton vagy egy zárt épülettömbön) belül engedélyezi. d) Ha az Elõfizetõ több lokális hálózatban vagy több szerverre telepítve kívánja a Jogi Adatbá- zist használni, az adathordozót és a hálózati kiegészítést annyi példányban kell megrendelnie, amennyi a lokális hálózatoknak vagy a szervereknek a száma. e) Ha az Elõfizetõ a több telephelyét (több lokális hálózatát) összekapcsoló regionális vagy orszá- gos hálózatában kívánja használni a Jogi Adatbázist, a Szolgáltató az ÁSZF-et kiegészítõ szerzõdést köt. E szerzõdés tartalmazza, hogy mely telephelyeken (lokális hálózatokban) engedélyezett a használat. VII. JOGFENNTARTÁS 1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Jogi Adatbázisok, az azokat kezelõ és megjelenítõ szoftverek s más technikai megoldások, a hálózati kiegészítés mûködését biztosító szoftverek és más technikai megoldások, továbbá a kliensszerver alkalmazás bárminemû módosítására. A Szolgáltató ezeket a módosításokat jellemzõen az újonnan létrejövõ Elõfizetõi Szerzõdések, illetve az újabb elõfizetõi idõszakok tekintetében érvényesíti. Amennyiben a fenti módosításokat a Szolgáltató már fennálló Elõfizetõi Szerzõdések vagy díjfizetéssel rendezett elõfizetési idõszakok tekintetében kívánja érvényesíteni, és a módosítások a szolgáltatás minõségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez képest az Elõfizetõ hátrányára változtatják meg, a Szolgáltató kö- teles errõl az Elõfizetõt elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon elõzetesen értesí- teni. Ilyen esetben az Elõfizetõ a Szolgáltatónak a módosításra vonatkozó értesítésének vételétõl számított 15 napon belül jogosult az Elõfizetõi Szerzõdést felmondani. 2. Nem minõsül módosításnak és nem alapozza meg az Elõfizetõ felmondási jogát a Jogi Adatbá- zisok tartalmának bõvítése, frissítése, az elérhetõ tartalmak, a bírósági gyakorlatra vonatkozó információknak, a kommentároknak és más magyará- zó anyagoknak a jogszabályi változásokhoz igazodó aktualizálása, a szolgáltatás mûködését biztosító szoftvereknek és más technikai megoldásoknak a szolgáltatás funkcionalitását és a rendeltetésszerû használatot nem érintõ megváltoztatása, továbbá az egyes tartalmakat közvetítõ kezelõ felületek képi megjelenítésének, színvilágának, grafikai elemeinek változása. 3. Szolgáltató fenntartja a jogot a Jogi Adatbázisok használatáért fizetendõ díjak, a hálózati kiegészí- tés díjának és minden egyéb, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás díjának módosítására. A díjak módosítását a Szolgáltató jellemzõn az új Elõfizetõi Szerzõdések, illetve az újabb elõfizetési idõszakok tekintetében érvényesíti. Amennyiben a Szolgáltató a díjak növekedését eredményezõ módosítást a már fennálló Elõfizetõi Szerzõdések vagy a díjfizetéssel rendezett elõfizetési idõszakok tekintetében kívánja érvényesíteni, köteles errõl az Elõfizetõt elektronikus levél útján vagy más erre alkalmas módon elõzetesen értesíteni. Az Elõfizetõ a Szolgáltatónak a díj emelésére vonatkozó értesítésének vételétõl számított 15 napon belül jogosult az Elõfizetõi Szerzõdést felmondani. VIII. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó online platformon nyújtott szolgáltatások az alábbi, 2. pontban meghatározott szolgáltatási szint keretei között a hét minden napján folyamatosan az Elõfizetõk rendelkezésére állnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen munkanapokon este 20:00 óra és reggel 7:00 óra között, illetve hétvé- gén és munkaszüneti napokon. 2. A Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állás (szolgáltatási szint) az egyes díjfizetéssel rendezett teljes elõfizetési idõszakra vetítve minimálisan 95%. IX. FELHASZNÁLÁSI JOGOSULTSÁG 1. Az Elõfizetõi Szerzõdések alapján a Szolgáltató a Jogi Adatbázisok használati jogát biztosítja az Elõ- fizetõnek az Elõfizetõi Szerzõdés díjfizetéssel rendezett elõfizetési idõszakainak tartamára a jelen ÁSZF-ben és/vagy az Elõfizetõi Szerzõdésben meghatározott feltételekkel. Az Elõfizetõ jogosult a Jogi Adatbázisok adatállományának és számí- tástechnikai programjának felhasználására minden olyan módon, amelyre a kezelõszoftver lehetõséget ad. Nem jogosult azonban az adatállomány, valamint a számítástechnikai program ettõl eltérõ használatára, továbbhasznosítására, nyomtatott vagy elektronikus publikálására, illetve az adatállomány sem részben, sem egészben más részére történõ átengedésére vagy másolására. 2. Az Elõfizetõ a Jogi Adatbázisokat a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül használhatja. A Jogi Adatbázisokkal és dokumentációival (a Jogi Adatbázisok használatát segítõ vagy kiegészítõ bármely írásos anyaggal) kapcsolatban a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben és/vagy az Elõfizetõi Szerzõdésben meghatározott felhasználási jogon túl minden egyéb felhasználási, hasznosítá- si, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart saját magának. Az Elõfizetõ a Jogi Adatbázisokat, annak használatát másnak sem díjazás ellenében, sem anélkül nem engedheti át. 3. Amennyiben az Elõfizetõ a Jogi Adatbázisok használatát harmadik személynek jogosulatlanul átengedi, azt bármely, a jelen ÁSZF-tõl és/vagy az Elõfizetõi Szerzõdéstõl eltérõ módon használja, továbbá amennyiben nem tesz meg minden tõle elvárható ésszerû intézkedést a jelen ÁSZF és/ vagy az Elõfizetõi Szerzõdés rendelkezéseibe ütközõ jogosulatlan használat megakadályozásá- ra, kártérítési kötelezettséggel tartozik. 4. A Jogi Adatbázisokhoz hozzáférõk személyét a konkurens és a potenciális felhasználók számának az Elõfizetõi Szerzõdésben meghatározott keretei között az Elõfizetõ határozhatja meg. Az egyidejûleg a rendszerbe belépõk számát a Szolgáltató ellenõrzi az egyes belépésekkor. Amennyiben eléri az egyidejû használók száma az Elõfizetõi Szerzõ- désben meghatározott és a Regisztrációs kód által limitált mennyiséget, úgy a Szolgáltató nem engedélyez az Elõfizetõ oldaláról több egyidejû belé- pést mindaddig, amíg nem csökken az egyidejûleg belépõk száma a maximálisan engedélyezett szám alá legalább eggyel. 5. A Jogi Adatbázisok a szerzõi jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerzõdések védelme alatt állnak, az ezekben foglalt rendelkezéseknek az Elõfizetõ, illetõleg az általa a Jogi Adatbázisok használatára az Elõfizetõi Szerzõdés keretei között feljogosított személyek általi megsértése súlyos szerzõdésszegésnek minõsül, ami feljogosítja a Szolgáltatót az Elõfizetõ részérõl támasztható mindennemû igény kizárásával az Elõfizetõi Szerzõdés azonnali hatályú felmondására. 6. A Jogi Adatbázisokat, az azokat kezelõ és megjelenítõ szoftvereket, továbbá a hálózati kiegészítés mûködését biztosító szoftvereket tilos: a) harmadik személynek hozzáférhetõvé tenni; b) kettõ vagy több szervezet, illetve azok számító- gépes, intranetes hálózatának egyesülésekor a Szolgáltatóhoz történõ elõzetes írásbeli bejelentés és a Szolgáltató írásbeli jóváhagyása nélkül használni, függetlenül attól, hogy egyenként rendelkeznek-e felhasználási jogokkal vagy sem; c) kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni; d) másolni; e) automatizált módon lekérdezéseket, kereséseket végrehajtani és adatokat letölteni; f) módosítani, átalakítani vagy ezekre elõkészületet tenni; g) a rendeltetésszerû használatot meghaladó, belsõ felépítését feltáró elemzésnek alávetni; h) visszafordítani, visszafejteni, belõle forráskódot elõállítani, vagy i) oly módon használni, mely mások szerzõi jogát, szellemi tulajdonát vagy jogait sérti; j) bármilyen formában publikálni. 7. Az Elõfizetõ a kapott Regisztrációs kódot köteles megõrizni, azt harmadik személy részére ki nem adhatja, köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a Regisztrációs kódhoz erre illetéktelen személy ne férhessen hozzá. E rendelkezések megsértése súlyos szerzõdésszegésnek minõsül, ami feljogosítja a Szolgáltatót az Elõfizetõ részérõl támasztható mindennemû igény kizárásával az Elõfizetõi Szerzõdés azonnali hatályú felmondására. 8. Amennyiben a Szolgáltató a jelen IX. fejezetben meghatározott esetekben az Elõfizetõi Szerzõdés azonnali hatályú felmondására kényszerül, a folyamatban lévõ elõfizetési idõszak hátralévõ részére esõ arányos díj a Szolgáltatót kötbér címén illeti meg. X. ADATSZOLGÁLTATÁS, ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 1. Az Elõfizetõi Szerzõdés létesítésekor az Elõfizetõ a következõ adatokat köteles a Szolgáltató részére megadni: a) név/cégnév; b) lakcím/székhely; c) természetes személy Elõfizetõ esetén születési név és anyja neve; d) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezet esetén a cégjegyzékszám vagy az adott szervezetre irányadó más nyilvántartási szám, valamint a kapcsolattartásra kijelölt személy neve és elérhetõségei (cím, telefon, telefax, e-mail cím); e) adószám vagy adóazonosító jel; f) postai és elektronikus levelezési cím. 2. Elõfizetõ a Szolgáltató részére megadott adataiban bekövetkezett bármely változást köteles ha – ladéktalanul, de legkésõbb 5 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredõ, a Szolgáltatónál felmerülõ kárt az Elõfizetõ köteles megtéríteni, valamint a sajátját viselni. 3. Szolgáltató az Elõfizetõ által megadott, valamint az Elõfizetõi Szerzõdés teljesítésével összefüggésben a Szolgáltató tudomására jutott adatokat jogosult törvényes keretek között kezelni mindaddig, amíg az Elõfizetõ az adatok törlését nem kéri. Az Elõfizetõi Szerzõdés fennállása alatt az Elõfize- tõ az adatok törlését kizárólag a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben kérheti, a Szolgáltató pedig kizárólag ilyen esetekben köteles az adatokat törölni. Az adatok törlésére vonatkozóan az Elõfizetõi Szerzõdés fennállása alatt elõterjesztett kérelem esetén a Szolgáltató jogosult az Elõfizetõi Szerzõdést az Elõfizetõ által támasztható mindennemû igény kizárásával azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben jelen ÁSZF IX. fejezet 8. pont rendelkezései megfelelõ- en irányadók. 4. A Szolgáltató minden tõle elvárható és a jogszabályok által kötelezõ jelleggel elõírt intézkedést megtesz az Elõfizetõ adatainak védelmében. 5. Egyebekben az Elõfizetõ adatainak kezelésére és védelmére a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata irányadó, mely jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi, s mely a Szolgáltató weboldalán megtekinthetõ. XI. TÁJÉKOZTATÁS A Szolgáltató a saját weblapján, továbbá amennyiben az Elõfizetõ ehhez hozzájárult, elektronikus levél útján tájékoztatja az Elõfizetõket a szolgáltatásaival kapcsolatos valamennyi lényeges változásról, illetõ- leg az elõfizetés feltételeivel kapcsolatos mindennemû változásról. Az ilyen változások a jelen ÁSZF rendelkezései szerint válnak a folyamatban lévõ Elõ- fizetõi Szerzõdések részévé. XII. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 1. A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos igé- nyek kiszolgálására és támogatására, illetõleg az Elõfizetõk és a szolgáltatások iránt érdeklõdõk megfelelõ tájékoztatása érdekében ügyfélszolgálatot és Help Desk szolgáltatást mûködtet. Az ügy – félszolgálat a számlázással kapcsolatos, valamint bármely szolgáltatást érintõ kérdésben általános információkkal ad tájékoztatást és felvilágosítást, míg a Help Desk a Jogi Adatbázisok telepítésével, kezelésével és a használat során felmerülõ számí- tástechnikai kérdésekkel kapcsolatban nyújt technikai támogatást. 2. A Szolgáltató a saját weblapján teszi közzé az ügyfélszolgálat és a Help Desk elérhetõségére vonatkozó adatokat (postai és elektronikus cím, telefonszám stb.), továbbá azon napszakok megjelölését, amelyeken belül az ügyfélszolgálat és a Help Desk az érdeklõdõk rendelkezésére áll. XIII. A FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSA 1. A Szolgáltató kizárja a felelõsségét minden olyan kárért, mely a Jogi Adatbázisok nem szakszerû vagy nem jogszerû felhasználásából ered. 2. A Szolgáltató az online mûködés tekintetében kizárja a felelõsségét minden olyan kárért, mely elõre nem látható, illetve el nem hárítható külsõ okból (pl. vis maior) ered. 3. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelõsségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelõsségének felsõ összeghatára az aktuálisan folyamatban lévõ elõfizetési idõszak díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelõsség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja. XIV. AZ ÁSZF ALKALMAZÁSA, MÓDOSÍTÁSA 1. A jelen ÁSZF minden Elõfizetõi Szerzõdés részét képezi, ezért az Elõfizetõi Szerzõdés kizárólag akkor jön létre, illetõleg az Elõfizetõi Szerzõdéssel érintett szolgáltatás használatát az Elõfizetõ akkor kezdheti meg, ha a jelen ÁSZF-et elfogadja. A Szolgáltató az egyedi szerzõdések keretében is számítástechnikai megoldásokkal gondoskodik arról, hogy az ÁSZF az Elõfizetõ által megismerhetõ és elfogadható legyen. Ezen túlmenõen az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Szolgáltató weblapján folyamatosan és letölthetõ formátumban elérhetõ. 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa. A Szolgáltató a módosított szöveget annak hatálybalé- pése elõtt legalább 30 nappal a weblapján közzé- teszi, illetõleg az Elõfizetõt a módosított szöveg közétételével egyidejûleg elektronikus levél útján értesíti. 3. A módosított ÁSZF rendelkezéseit a folyamatban lévõ Elõfizetõi Szerzõdésekre is alkalmazni kell, kivéve, ha az Elõfizetõi Szerzõdés a módosított rendelkezésekkel ellentétes rendelkezést tartalmaz. Ilyen esetben a módosított ÁSZF – az Elõfizetõ kifejezett elfogadó nyilatkozata hiányában – csak a következõ elõfizetési idõszakra válik az Elõfizetõi Szerzõdés részévé. 4. Amennyiben az ÁSZF módosítás a szolgáltatás minõségét vagy mennyiségét az adott szolgáltatás eredeti rendeltetéséhez, illetõleg az Elõfizetõi Szerzõdés rendelkezéseihez képest az Elõfizetõ hátrányára változatja meg, az Elõfizetõ a Szolgáltatónak a módosításra vonatkozó értesítésének vételétõl számított 15 napon belül jogosult az Elõfizetõi Szerzõdést felmondani. 5. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a fogyasztónak [Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pont] minõsülõ elõfizetõkre a fogyasztói szerzõdésekre irányadó jogszabályok szerinti eltérésekkel kell alkalmazni. XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 1. A Jogi Adatbázisok elérését, illetõleg offline platformon nyújtott szolgáltatás esetén annak telepí- tését, továbbá az offline és online platform eseté- ben a használat megkezdését lehetõvé tevõ Re – gisztrációs kód aktiválása, az Elõfizetõ saját felhasználóinak név szerinti felvétele, valamint e személyek felhasználói jogokkal történõ felruhá- zása az Elõfizetõ feladata, melyet az Elõfizetõ a Szolgáltató által a weblapján biztosított internetes felületen keresztül tehet meg. A Szolgáltató a Regisztrációs kód aktiválásával, illetõleg a felhasználók Elõfizetõ általi meghatározásával és használatra történõ feljogosításával kapcsolatban minden felelõsségét kizárja, nem érintve azonban az Szolgáltatónak a jelen ÁSZF XII. fejezete szerinti segítségnyújtását. 2. A Jogi Adatbázisokhoz online platformról való hozzáférés egyedi elõfizetõi jelzés alapján, de csak különleges és kivételes esetben, a Szolgáltató kifejezett írásbeli jóváhagyásával valósulhat meg IP-cím alóli hozzáféréssel. Ilyen elõfizetõi igény esetén az Elõfizetõ teljes felelõsséggel köteles szavatolni azért, továbbá a Szolgáltató kérésére megfelelõ módon igazolni köteles, hogy az általa megadott IP-cím vagy IP-cím tartomány az Elõfizetõ kizárólagos használatában van. Az Elõfizetõ felelõsséggel tartozik a Szolgáltatóval szemben az IP-cím vagy az IP-cím tartomány helytelen megadásával okozott minden kárért. 3. A Szolgáltató a Jogi Adatbázisok használata során felderített és/vagy az Elõfizetõ által bejelentett adat, illetve programhibákat – lehetõség szerint – a hiba bejelentését követõ 30 napon belül ki- vizsgálja, és a bejelentés megalapozottsága esetén kijavítja. 4. Az Elõfizetõi Szerzõdéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni, kivéve, ha jogszabály vagy a jelen ÁSZF a nyilatkozat egyéb módon történõ megtételét is lehetõvé teszi. Írásbeli nyilatkozatnak minõsül a Felek által aláírt, papír alapú dokumentumba foglalt szerzõdés, a postai levél, a telefax és az átvétel igazolását kérõ elektronikus levél útján tett közlés. Az Elõfizetõi Szerzõdés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatokat kizárólag regisztrált postai küldeményben vagy futárszolgálat igénybevételével továbbított és az erre jogosult személy által átvett levélben lehet megtenni. 5. A nyilatkozatok a másik fél általi átvétellel közöltnek minõsülnek. Amennyiben valamely nyilatkozat átvételét a címzett meghiúsítja, vagy a kézbesítés a címzett érdekkörében felmerülõ bármely okból meghiúsul, a nyilatkozatot az elküldés napját követõ 3. munkanapon kézbesítettnek, a címzett által átvettnek kell tekinteni. 6. A Szolgáltató a Jogi Adatbázisok szolgáltatására, illetõleg a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó más szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeket, megrendeléseket kivételesen szóbeli formában is elfogad, ha ilyen igényt telefonon, a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére az ügyfélszolgálat nyitva tartási idejében jelentették be, s a beszélgetésrõl az ügyfélszolgálat a jogszabályok elõírásainak megfelelõ hangfelvételt készített. Ugyancsak elfogadja a Szolgáltató az ügyfél által az ügyfélszolgálaton személyesen, a megrendelés megtételére való jogosultság egyidejû igazolásával közölt megrendelést is, amelyet az eljáró ügyfélszolgálati munkatárs azon nyomban írásban rögzít. 7. A jelen ÁSZF alkalmazása során a Szolgáltató weblapja vagy más hasonló kifejezés alatt a kö- vetkezõ címeket – és azokhoz tartozó aldomaineket – kell érteni: a) www.complex.hu, b) www.wolterskluwer.hu, c) www.uj.jogtar.hu, d) www.jogtar.hu. 8. A felek az Elõfizetõi Szerzõdéssel vagy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban esetlegesen felmerülõ vitás kérdéseket elsõsorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyek elbírálására kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató folyamatosan követi a jogszabályok változásait, és az ÁSZF rendelkezéseit ennek megfelelõen módosítja. Amennyiben ennek ellenére a jelen ÁSZF bármely rendelkezése ellentétes lenne valamely jogszabály kötelezõen alkalmazandó rendelkezésével, úgy abban az esetben a jelen ÁSZF vonatkozó rendelkezése helyett a jogszabály rendelkezését kell alkalmazni.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux